سیگاری های دست ساز آلمانی (بخور)

در حالی که از همان تکه چوب تراشیده شده است ، سیگاری های آلمانی در واقع دو قطعه است که در کنار هم قرار می گیرند تا یک قطعه واحد ایجاد کنند. پایه سیگاری جایی است که می توان یک مخروط بخور را در مرکز و بالای آن سوراخ شده قرار داد سیگاری روی مخروط قرار می گیرد.


×
خوش آمدید تازه وارد